Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
28 Kasım 2018, 17:50

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI ÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 14- (1) Bu Esaslar uyarınca yapılacak kesinti oranları, 4 üncü maddede sınıflandırılan Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar hariç olmak üzere, diğer borçlar için 2018 yılı Kasım ve Aralık aylan ile 2019 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır.

(2)  Birinci fıkrada belirtilen aylarda Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar için yapılacak kesinti oranları, 5 inci maddenin birinci fıkrasında %40 ve %25 olarak belirlenen oran dikkate alınmak suretiyle, 6 ncı maddede belirlenen Sosyal Güvenlik Kurumunun her bir borç çeşidine düşen paya göre, grup içinde garameten tespit edilir.

(3)  Bu Esaslar uyarınca, 2018 yılı Kasım ayında İller Bankası A.Ş. tarafından yapılan kesintiler, ilgili kuruluşların 4 üncü maddede sınıflandırılan Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları hariç olmak üzere, bu Esasların yayımı tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde ilgili kuruluşlara iade edilir.

(4)  Birinci fıkrada belirtilen süre sonunda kesinti oranları, geçici 12 nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edilir."